E-szolgáltató központ

E-szolgáltató központunk kialakításával célunk volt a különböző szolgáltatások összerendezése az ügyfelek, tanulók, pedagógusok igényei alapján. Ennek keretében feltérképeztük az intézményünk alapítási céljával egybefüggő egyes élethelyzetekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, és ezek folyamatait illesztjük össze. Ezzel megkönnyítjük az adott szakterület ügyintézését.

A 2008-tól üzemelő rendszernek az alábbi követelményeket kellett teljesíteni:

 

  • Az e-szolgáltató központ keretén belül létrehoztó és fenntartható legyen egy képzőhelyi adatbázis, mely minden partneriskolára kiterjedően, szakmánként és foglalkozásonként, a képzési kapacitások, a források, a tanulóállomány, a munkaerő-piaci igények és lehetőségek nyilvántartása által, a versenytárs képzőintézmények nyilvános adataira is tekintettel, naprakész információt szolgáltat a szakmai, szervezeti, és gazdasági tervezéshez.
  • Az e-szolgáltató központ biztosítja a TISZK képzőhelyen üzembe helyezett eszközöket alkalmazó oktatók továbbképzési hátterét.
  • Lehetőséget nyújt a programban részt- vevő iskolák tanulói számára a TISZK képzőhelyen kialakított tanműhelyek eszközeinek alkalmazásához szükséges ismeretek e-tanulás útján való megszerzésére. E funkciók ellátását egy e-tanulási keretrendszer szolgáltatásain keresztül lehet biztosítani, mely alkalmas a gyakoroltatás és a mérés-értékelés legkorszerűbb elemeinek alkalmazására (egyválasztós tesztek körében az egyszerű egyválasztós feladatok, a relációanalízis, az adaptív teszt, többválasztós tesztek körében a kulcsszó-behelyettesítési, párosítási, táblázat-kitöltési feladatok). A kompetenciafejlesztő pedagógia támogatása érdekében biztosítani kell az esszé típusú, valamint a játékos feladattípusok nyújtotta lehetőségeket.
  • Az e-szolgáltató központ segítséget nyújt a pályaorientáció, a pályaválasztási folyamat során, a tanulói előrehaladás támogatásában, a szociális és szakmai kompetencia fejlődésének támogatásában, továbbá eszközt kínál a tanulói motiváció méréséhez.
  • A tanulótámogató-rendszer a projektben bevezetendő mérési-értékelési rendszer szerves részét képezi. A projektben résztvevő iskolák minden olyan tanulója esetében mérési adatokat tartalmaz, akik a képzőhelyen gyakorlaton vesznek részt. A mérési pontok az alapvető tudásszintekre és személyiségvizsgálatokra tagolhatók. Alapvető tudásszint mérést végzünk a matematikai, logikai képességek, az anyanyelvi ismeretek (szövegértés, kifejezőkészség).a szakmai nyelv ismerete (szövegértés, kifejezőkészség), és az idegen nyelvi ismeretek területén. Ezeket a méréseket a szaktanárok, illetve a pályaorientációban közreműködő munkatársak végzik a tanuló programba kerülésekor, majd bizonyos szakaszhatárokon és a végponton is. A fejlődés menetét szakember állapítja meg az elvárások, a tanterv alapján. A beavatkozás lehetősége nagy szerepet kap. A személyiségvizsgálatok csoportjába azok a vizsgálatok tartoznak, amelyek a tanulók személyiségfejlődésével, tanulásra való alkalmasságával foglalkoznak. E mérésekkel vizsgáljuk majd a motivációt, a tanulási stílust, a kreativitást, a problémamegoldó képességet, a személyiségjegyeket, a coping mechanizmusokat.
    Az e-szolgáltató központ támogatást ad a tanulók pályaorientációjához, valamint a tanulói és tanári pályatervezéshez, a karrier-tanácsadáshoz szükséges információs háttér biztosításával. Az itt jelzett információs háttér a tanulókat középpontba helyezve ismereteket nyújt a pálya kiválasztása szempontjából fontos önismereti elemek (érdeklődés, képesség, érték, munkamód) tudatosításával, a képzési rendszer és a foglalkoztatási szerkezet megismertetésével, a pályák világának, a munka világának célzott megismertetésével, a társadalmi szerepek, különösen a munkavégzés során várható szerepek tudatosításával, a vizsgaszituációra való felkészítéssel, a tervezési, szervezési, problémamegoldó képességek fejlesztésével, és az álláskeresési technikák megismertetésével kapcsolatban.
  • A karriertervezési szegmensben egyrészt a tanuló pályaérdeklődését, másrészt a munkával kapcsolatos igényét vizsgáljuk.
  • A programhoz csatlakozó tesztek és kérdőívek már a rendszer létrehozásakor is léteznek, standardizáltak. A fejlesztés során – a gyorsabb tesztfelvétel, és kiértékelés, a gyorsabb összehasonlíthatóság és nyomonkövethetőség érdekében – ezek informatikai konvertálását kell biztosítani.
  • Az e-szolgáltató központ képes legyen támogatni az eszközök használatának tervezését, és kihasználtságának mérését is.