Szakmai fejlesztések

Az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. jogelődje az Egri TISZK Kht. szakmai fejlesztései biztosították a HEFOP 3.2.2 projekt keretében előirányzott rövid- és hosszú távú célok megvalósulását.

A hosszú távú célok megvalósítása érdekében egy új intézményi forma került kialakításra, melynek célja hogy a munkaerő-piaci igények és a szakképzési rendszer között egy szoros, rugalmas kapcsolatot teremtsen. A szorosabb együttműködés segítségével a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés, valamint a TISZK-ek és tanműhelyeik tevékenysége összehangolásra kerül. A diákok számára lehetőség nyílik arra, hogy szakmai tanulmányaikat a munkaerő piaci szereplőknél (vállalatoknál) töltsék, ezáltal elsajátítva a munkaerő piaci igényeknek való megfeleléshez szükséges tudást. A fentiekben kitűzött cél eléréshez ugyanakkor egy felkészült oktatói gárda biztosítása is feltétlenül szükséges, mely a projekt rövid távú céljai között szerepel.

A pályázat a HEFOP 4.1.1-es intézkedésével együttesen megteremtette a fiatalok számára az egész életen át tartó tanulás tárgyi, infrastrukturális és szakmai (oktatási módszerek, anyagok) feltételeit, ezáltal biztosítva a tanulók jobb elhelyezkedési lehetőségeit. Ez a folyamat hosszú távon a munkanélküliség csökkentését eredményezi.

A projekt megvalósulásával a régió egy jól képzett, a munkaerő piaci igényeknek megfelelő szakember bázissal fog rendelkezni, mely a befektetők számára egy lényeges szempontot jelent. Ennek megfelelően a projekt hosszú távon a régió versenyképességének növelését is célul tűzte ki.

Az esélyegyenlőség megteremtése keretében a TISZK-ben megvalósuló átképzések, más programok segítségével a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők munkaerő piaci helyzetének javítása, valamint a munka világába történő beilleszkedésük megkönnyítése történik, melyet a HEFOP 4.1.1-es projekt keretében kialakításra kerülő épület modern, környezet központú épületgépészeti megoldásai, és a környezettudatosságra való nevelés is támogat.

A hatékony, koordinált szakképzés biztosítása a TISZK rendszerbe állításával, ezzel együtt egyes megyei, valamint Eger város közeli szakképzési intézményekben fellelhető, elaprózódott képzések egy helyszínre allokálásával történt. Ez megteremtette az oktatási anyagokat és módszerek modernizálásának és a moduláris képzés hatékony végrehajtásának lehetőségét. Ez ugyanakkor ahhoz is hozzájárult, hogy a képzések minősége könnyebben ellenőrizhetővé, és nyomon követhetőkké váljon.

A TISZK és a társiskolák szakképzési rendszer szerkezetének átalakítása ugyancsak a gazdasági versenyképesség és a társadalmi kohézió megteremtéséhez elengedhetetlen.

Gyakorlati képzés minőségének fejlesztése során a TISZK-en belül a szakmacsoportok lehetőséget kaptak arra, hogy a legkorszerűbb technológiához hozzáférjenek, és annak alkalmazását beleépítsék oktatási anyagaikba. Ez az iskolákból kikerülő ifjú szakemberek tudását bővítette, mely lényeges minőségjavulást jelentett a szakmában.

Az iskolák közötti együttműködés megerősítése, szorosabbá tétele nélkül a TISZK Központi Képzőhely sem működhetett volna a megkívánt minőségben, hiszen ez több intézmény képzésének adott helyet. A központban kialakított informatikai és infrastrukturális rendszert az intézmények együttesen használták. A kihasználtság szempontjából elkerülhetetlenné vált számukra, hogy oktatási tevékenységeiket összehangolják. Ez úgy vált lehetségessé, ha a képzések között bizonyos tárgyak esetén átjárhatóságot biztosítottak.