TOP-6.8.2-15 projekt (2015-2021)

ÖSSZEFOGLALÓ az Egri TISZK Nonprofit Kft tevékenységéről a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) előkészítésében és szakmai megvalósításában

Az Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma Konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.8.2-15 – Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében tárgyú felhívására TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2016. június 10-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített. A támogatás összege: 925 000 000 Ft. A projekt időtartama: 60 hónap volt. (2021. 06. 30.). Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető mellett a projekt szakmai megvalósításban részt vett a Heves Megyei Kormányhivatal, az Egri Városfejlesztési Kft. és az Egri TISZK Nonprofit Kft is. A támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó, 2016. június végén a konzorciumi tagok által aláírt KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-t követően Habis László polgármester úr az Egri Magazinban a projektről az alábbi tájékoztatást adta:

„Az egri „Foglalkoztatási Paktum” célja, hogy nagymértékben segítse a város foglalkoztatási helyzetének javítását. A cél eléréséhez széleskörű szakmai együttműködések szükségesek, így a projekt konzorciumi formában valósul meg, melynek vezetője Eger Önkormányzata, a koordinálást és a projektmenedzseri feladatokat az Egri Városfejlesztési Kft. látja el. A megvalósításban kulcspartnerünk a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya (egykori Munkaügyi Központ), rajtuk keresztül a program közvetlenül a munkát kereső egri polgárokat szolgálja. Ugyancsak fontos partnerünk az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft., amely a következő feladatokat látja el: paktum iroda és szervezet működtetése; munkaprogram, eljárásrendek és szabályzatok készítése; a munkaerő-piaci szolgáltatások előzetes helyzetelemzésének elkészítése és annak évenkénti felülvizsgálata.) A projekt keretében az Eger közigazgatási területén („paktum-terület”) működő vállalkozások munkaerőigényeire alapozva indítunk képzési- és foglalkoztatási programokat. Reményeink szerint ezek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a képzésre-továbbképzésre szoruló álláskeresők elhelyezkedéséhez, valamint a paktumhoz kapcsolódó közös munkában részt vállaló szereplők együttműködésének erősítéséhez. A paktum együttműködéstől  – annak munkahelymegtartó szerepe mellett – azt várjuk, hogy a jelenleginél rövidebb idő alatt egymásra találjanak a foglalkoztatók és az álláskeresők. Cél, hogy erősödjön a helyi gazdaság, hiszen a paktum eredményeként a foglalkoztatók megfelelő szakképzettségű munkavállalókat találjanak, a befektetés-ösztönzési programelem hatására pedig új vállalkozások telepedjenek le Egerben. Célok, vállalások: a projekt 5 éve alatt a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma több mint 600 fő; az álláshoz jutók száma 280 fő, cél, hogy közülük minél többen tartósan a munkaerő-piacon maradjanak.”

 A 2016. július 1.-től a fenti projekt megvalósítása megkezdődött, melyben társaságunkra a szakmai megvalósítás többéves időszaka alatt végig fontos feladat hárult, mely feladat sikeres megoldása, egyben a projekt szerződés szerinti megvalósítása, a források projektterv szerinti felhasználása nagyban hozzájárult a társaság rentábilis működéséhez. A többéves projekt során az Egri TISZK által felhasználható források összege: 139.122 eFt. Megtörtént a Paktumiroda felállítása, majd a szakmai megvalósítók alkalmazására vonatkozó pályázatkiírás és a kiválasztás. Ezután a szakmai megvalósítást megalapozó közbeszerzési pályázatkiírások előkészítése következett. A társaság részt vett az időközben megalakult Paktumszervezetet felállításához szükséges előkészítő munkában, megkeresve a fő konzorciumi partner, Eger MJV Önk. által a javaslatokat figyelembe véve megjelölt, együttműködésre felkért hivatalokat, cégeket, vállalkozásokat, kamarákat, képzőket, szociális és civil szervezeteket,  intézményeket előbb a csatlakozási szándéknyilatkozat, később a véleményezésre megküldött Együttműködési megállapodások aláírása ügyében. Ezen együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására 2016. október 10.-én került sor a Városháza dísztermében.

A társaság munkatársának, akik a projektben a Paktumiroda vezető és a partnerségi koordinátor munkakört látták el, bérük és járulékaik egy része a projektben elszámolható volt, mely érzékelhető módon hozzájárult már 2016-ban is a gazdálkodás eredményességéhez. Ezután kiválasztásra és felvételre került 4 fő szakmai megvalósító munkatárs: 1-1 fő vezető munkaerő-piaci tanácsadó, foglalkoztatási tanácsadó/pszichológus, munkaerő-piaci mentor, és projekt munkatárs. Ők 2016. november 1-től léptek be, megtörtént a 3×2 napos szakmai felkészítésük, ezt követően már be tudtak kapcsolódni a projekt szakmai megvalósításba. Évvégén a Közreműködő Szervezethez, a Magyar Államkincstárhoz (MÁK) benyújtásra került egy szerződésmódosítás. Ez alapján a projekt előkészítése szakaszában a paktumiroda munkatársai elvégezték a HKIK-val közösen 50 városi cég munkaerő-piaci igényeinek kérdőíves, lekérdezéses felmérését. Ezt követte a munkaerő-tartalék felmérése, majd a toborzási stratégia kidolgozása, végül ezek alapján elkészült egy szakértői anyag, a „Munkaerő-piaci szolgáltatások előzetes helyzetelemzése” címmel (63 oldal). Az anyag megtárgyalására és az Irányító Csoport (ICS) általi elfogadására 2017. I. negyedévében került sor. A Paktumiroda szervezte 2016. november-december hónapokban ICS 1-1 ülését, ahol a testület a decemberi ülésén megvitatta és elfogadta a Paktum Foglalkoztatási Stratégiáját.

2017. évben elkészült egy projektterv is, melynek témája: „Az új vállalkozási lehetőségek feltérképezése és a működő vállalkozások továbbfejlesztésének lehetőségei Eger Megyei Jogú Városban az álláskeresők önfoglalkoztatóvá válásának érdekében”. Az elkészített projektterv céljai között szerepelt, hogy új vállalkozások jöjjenek létre a városban, a vállalkozói kultúra fejlődjön, helyi innovatív termékek és szolgáltatások fejlesztése valósulhasson meg. Ennek elérése érdekében álláskeresők részére komplex szolgáltatások létrehozása volt a cél, vállalkozóvá válási képzéssel, tőkejuttatással, könnyített hitelezéssel, mentorálással egybekötve. Jelentős késéssel ugyan, de május hónapban a Heves Megyei Kormányhivatal képzési jegyzéke is engedélyezésre került, így a szakmai képzések is elindulhattak. Néhány képzés már megkezdődött, ahol az ügyfél munkaerőigény alapján került bevonásra a TOP-6.8.2-15-ös programba.

Megtörténtek a külső, harmadik személyektől beszerzendő szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatkérések, azok beérkezését követően a szerződéskötések, melyek a projekt végrehajtásához szükséges kiadványok elkészítésére, megjelentetésére, a célcsoport eléréséhez szükséges hirdetésekre, PR-tevékenység ellátására, toborzórendezvények szervezésére, állásbörzék megszervezésére, két kulcsprojektterv elkészítésére, a célcsoport  helyzetének évenkénti felülvizsgálatára, valamint a humánerőforrás térkép (makrózott excel adatbázis) elkészítésére vonatkoztak.

Beindultak a pályaválasztási-pályaorientációs tevékenységek, és a toborzási tevékenység is, saját rendezvényeken és egyéb közösségi programokon vettünk részt folyamatosan a már elkészült szórólapokkal, kiállítóként (Bikavér Ünnep, Pont Ott Party, Fiatalok napja). Legfontosabb célunk ezzel az, hogy a projekt célcsoportját, az inaktívakat elérjük és megszólítsuk, illetve a Kormányhivatalon keresztül programba vonjuk őket.

Az év során első alaklommal 2017. szeptember 18.-án, majd második alkalommal 2017. december 18.-án ülésezett a TOP-projekt operatív szerve, az Irányító Csoport, mely üléseken előkészítésre kerültek a Foglalkoztatási Fórumok is.  A fórumokra, melyen a paktumszervezet tagjai vettek részt, 2017. szeptember 28.-án és 2017. december 18.-án került sor a Városháza dísztermében. A tagok az ülésen képet, információkat kaptak az alakuló ülés óta eltelt időszak történéseiről, a projekt aktuális állásáról. Az ülések összehívása, azokon a jegyzőkönyv vezetése, a tagok részére történő megküldése a társaság feladata volt.

2018-ban is folytatódott a projekt végrehajtása. Részben munkatársaink közreműködésével  indultak el a TOP-projektből finanszírozott szakmai képzések a kormányhivatal szervezésében. Ezek olyan képzések voltak, ahol az ügyfelek valós, felmért céges munkaerőigényre kerültek bevonásra a TOP-6.8.2-15-ös programokba. Megtörtént a külső, harmadik személyektől beszerzendő szolgáltatások közül az utolsó szerződéskötés is, mely a célcsoport  helyzetének évenkénti felülvizsgálatára, valamint a humánerőforrás térkép (makrózott excel adatbázis) elkészítésére vonatkozott.  A megvalósult beszerzés elszámolásai a MÁK felé benyújtásra kerültek. Folytatódtak a 2017-ben indult pályaválasztási-pályaorientációs tevékenységek, rendezvények és a toborzási tevékenység is, saját rendezvényeken és egyéb közösségi programokon vettünk részt folyamatosan a már elkészült szórólapokkal, kiállítóként (pl. Szakmák éjszakája, MJ Városok Paktumtalálkozója, HVG állásbörze, Pont Ott Party, stb). Célunk az, hogy a projekt célcsoportját, az inaktívakat elérjük, megszólítsuk és a kormányhivatalon keresztül programba vonjuk.

A TOP-projektre jóváhagyott, lebonyolítandó eszközbeszerzések közül az ajánlatadások elhúzódása miatt 2018-ban kerültek megrendelésre és leszállításra azok az irodabútorok és irodai eszközök, melyek tervezett beszerzése így áthúzódott 2018-ra. A megrendelt eszközök leszállítására május végén került sor.

Az I. félév során két alkalommal (2018. március 27.-én, majd 2018. június 13.-án) ülésezett a TOP-projekt operatív szerve, az Irányító Csoport (ICS), mely üléseken előkészítésre került a soron következő Foglalkoztatási Fórum is. Elkészült a félév során a Paktumirodával kötött szerződés szerint a humánerőforrás-térkép is, mely egy input adatokon alapuló makrózott excel adatbázis-rendszer. 2018. június 13.-án került megrendezésre az Eger MJV Foglalkoztatási Paktumának 3. Foglalkoztatási Fóruma. A paktumot, így a fórumot is az a 22 szervezet (cég, vállalkozás, önkormányzat, kormányhivatal, képzők, kamarák, civil szervezetek) alkotják, melyek a Paktum Együttműködési megállapodást annak idején aláírták. A Paktumszervezet 22 tagjából 16 szervezet képviseltette magát a fórumon.  Az ülések megszervezése, összehívása, lebonyolítása, a jegyzőkönyvek vezetése, véglegesítése, és a tagok részére történő megküldése most is a társaság feladata volt. 2018. II. félévében is két ICS ülésre került sor (2018. december 5.-én és december 21.-én). Az ICS elnök nyugdíjba vonulása miatt az ICS megválasztotta új elnökét, szó esett a TOP-6.8.2-15 projekt előrehaladásáról, a projekt indikátorainak állásáról, a TOP-6.8.2-15 projekt állásbörzéinek tapasztalatairól, az elvégzett paktum-monitoring és paktum-minősítési tapasztalatairól, és az EKE bemutatatta a „Helyi termékfejlesztés, kataszter és termelői együttműködések” c. szakmai anyagot. Végül megtörtént a Foglalkoztatási Stratégia felülvizsgálatának jóváhagyása, és a stratégiához kapcsolódó Munkaprogram és Akcióterv elfogadása. Évvégéhez közel lezajlott az Eger MJV Foglalkoztatási Paktumának 4. Foglalkoztatási Fóruma, mely az előzőekben az ICS által is tárgyalt területeken mutatta be a projekt előrehaladást.

2019. évben is folytatódott az Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma projekt megvalósítása. Tovább folytak a pályaválasztási-pályaorientációs tevékenységek is. Saját rendezvényeken és egyéb közösségi programokon vettünk részt folyamatosan a már elkészült szórólapokkal, kiállítóként (pl. Szakmák éjszakája, HVG állásbörze, stb), képviseltettük magunkat a MJ Városok Paktumtalálkozóin (2019. március és november – Veszprém, 2019. június – Szolnok), ahol az idei első találkozón az Egri Paktum is megtartotta tájékoztatóját a projekt egri állásáról, az időközi előrehaladásáról. Célunk továbbra is az, – bár ez egyre nehezebb – hogy a projekt célcsoportját, az inaktívakat, azok egy részét elérjük, megszólítsuk és a kormányhivatalon keresztül valamilyen foglalkoztatási vagy képzési programba vonjuk. 2019. évben négy alkalommal ülésezett a TOP-projekt operatív szerve, az Irányító Csoport (ICS). Az ülés megszervezése, a megtárgyalásra kerülő napirend összeállítása, az ülések összehívása, lebonyolítása, a jegyzőkönyv vezetése, véglegesítése, és a tagok részére történő megküldése most is a társaság feladata volt. A projekt megvalósítás folytatódott, a munkatársak bére, közterhei, a működéssel kapcsolatos költségek felmerülése, kifizetése, elszámolása az elszámolási időszakban folyamatos volt. Novemberben került sor a Heves Megyei Kormányhivatal által rendezett állásbörzét követően azzal azonos napon és helyszínen a Paktum által évente két alaklommal megrendezendő Foglalkoztatási Fórumra, melyen a város alpolgármestere nyitott meg. A fórumon tájékoztatók hangzottak el az egri projekt aktuális állásáról, az indikátorszámok időarányos teljesítéséről. A jó gyakorlatok megosztására is sor került a fórumon, mert egy rövid prezentáció keretében bemutatkozott a salgótarjáni Paktumiroda is, számot adva az ottani tevékenységről, az előrehaladásról.

2020-ban is zajlott az Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma projekt megvalósítása. Ebben az évben is képviseltettük magunkat a szolnoki Foglalkoztatási Paktum szervezésében Szajolban sorra került konferencián. A megyei jogú városok részére a TOP-6.8.2 projekt keretében szervezett Paktum-konferenciára 2020. szeptember 09.-10.-én került sor, ahol 4 másik megyeszékhely Paktumirodájához hasonlóan az egri is számot adott a projekt jelenlegi állásáról, az aktuális indikátor-teljesítésekről is. A vírusjárvány miatt az I. félévre tervezett Irányító Csoport ülés, és a Foglalkoztatási Fórum július hónapra tolódott, és a II. félévre tervezett összejövetelek nem voltak megtarthatók. Elkészült és feltöltésre került a negyedéves monitoring jelentés és az időszaki beszámoló is.

2021. évben is folytatódott, majd szeptember 28. napjával le is zárult az Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében tárgyú TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 azonosító számon regisztrált ötéves projekt megvalósítása. Az év III. negyedévében a COVID-19 okozta járványhelyzet már újra lehetővé tette a személyes jelenlét melletti összejövetelek tartását. Így szeptember hónapban újra összehívásra került a paktum Irányító Csoportja, mely a projekt aktuális helyzetének áttekintésén túl előkészítette a projekt utolsó Foglalkoztatási Fórumát, annak programját. A fórumra 2021. szeptember 23.-án került sora Városháza Üvegtermében, mely egyben a projekt zárórendezvénye is volt.

A város alpolgármestere, Minczér Gábor úr köszöntőjében elmondta, hogy a lezárult projektben a konzorciumi együttműködés eredményeként javult foglalkoztathatóság, a képzettségi szint, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek száma mérséklődött, az állást keresők és a munkaadók a jelenleginél rövidebb idő alatt egymásra találtak, a helyi gazdaság erősödött, részben a befektetés-ösztönzési programelem hatására új vállalkozások telepedhetnek le a városban. Sor került továbbá a piaci keresletnek megfelelő átképzésekre, továbbképzésekre is, valamint a munkahelyek megőrzése érdekében, támogatott munkahelyek kerültek létrehozásra. A projekt közvetlen célcsoportját azon személyek alkották, akiknek a paktum eredményeként vagy nőtt  a képzettségi szintjük, vagy akiknek sikerült az elsődleges munkaerő-piacon elhelyezkedniük. A közvetett célcsoport azon foglalkoztatók köre volt, akik a paktum eredményeként megfelelő szakképzettségű munkavállalót tudtak foglalkoztatni, ezáltal termékenységük, eredményeik javultak. A projekt időtartama a Támogatási szerződés szerint eredetileg 60 hónap volt, 2021.06.30-ig tartott volna, de a COVID-járvány miatt 3 hónappal, 2021.szeptember 28.-ig meghosszabbításra került. A  projekt elérendő indikátorai az alábbiak voltak: a foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma legalább 634 fő, az álláshoz jutók száma 277 fő, és az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 180 fő legyen. Ezek az indikátorok a projekt végére teljesültek, sőt túl is teljesültek. A foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 663 fő lett, az álláshoz jutók száma 442 fő, és az álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 374 fő lett. A projekt lassan a végéhez közeledett, a projekt indikátorai ismertté váltak, teljesültek. Ezek figyelembevételével a „TOP-6.8.2” projektjének konzorciumvezetője, Eger MJV Önkormányzata nevében megköszönte a projektben közreműködők munkáját az elért eredményekért.

A projekt „hivatalosan” ekkor lezárult, azonban hátra volt még a projekt záró szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése, benyújtása, valamint a projekt monitoring és projekt minősítési eljárások lefolytatása, melyek végül is hamar lezárhatók voltak. Az ötéves projekt eredményesen zárult, a három féle fő indikátor teljesült, sőt túl is teljesült.

2022. év: A projekt hivatalosan ugyan 2021-ben lezárult, azonban hátra volt még a projekt záró szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése, benyújtása, valamint a projekt monitoring és projekt minősítési eljárások lefolytatása, melyek az idén benyújtásra kerültek. Már csak annyi volt hátra a projektből, hogy a KSZ a még szükséges egyeztetéseket követően zárja le a projektet, és közölje majd pontosan azt a projektben rendelkezésre állt 139 mFt támogatási összegből fel nem használt néhány millió forintos maradványösszeget, melyet vissza kell fizetni. Ezzel a valamivel több, mint ötéves projekt lezárul.

Eger, 2022. június 30.

A projektre vonatkozó Támogatási szerződés megtekintéséhez kattintson ide:

Támogatási Szerződés TOP-6.8.2-15 – aláírt

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megtekintéséhez pedig kattintson ide:

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 160624 TOP